ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

ព័ត៌មាន/ព្រឹតិ្តការណ៍

...

  សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពី”ការអនុវត្តល្អ លើការប្រើប្រាស់ និងថែទាំឡជីវឧស្ម័ន និងបរិក្ខារនានានៃម៉ាស៊ីនភ្លើង វគ្គទី២”

...

  បេសកកម្មទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដៃគូ មួយកន្លែង ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

...

  សិក្ខាសាលាអនឡាញ ស្តីពី "ការអនុវត្តល្អលើការប្រើប្រាស់ និងថែទាំលើប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន និងបរិក្ខារម៉ាស៊ីនភ្លើង វគ្គទី២"

...

  "ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅកាន់បរិយាកាស តាមរយៈការជម្រុញនិងផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នពេញលេញមួយ"

...

  ទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ​ស្តីពី​ការរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័ន

...

  សិក្ខាសាលាអនឡាញ ស្តីពី”ការអនុវត្តល្អលើការប្រើប្រាស់ និងថែទាំប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន និងបរិក្ខារម៉ាស៊ីនភ្លើង”

សកម្មភាពថ្មីៗ

...

  ទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ​ស្តីពី​ការរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័ន

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ

...

  លោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល

...

  លោក ហ៊ិន លីហួរ និង អង្គការ UNIDO

...

  ធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃ សង្ខេប និងពិភាក្សាអំពីនិតិវិធី

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ

...

  ដំណើរការប្រព្ធ័ន្ធចម្រាះជីវឧស្ម័ន និងវាយតម្លៃ

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស័្មន

វីឌីអូ

កម្ពុជាកំពុងជម្រុញការប្រើប្រាស់ជីវឧស្ម័នដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

View Video

Feedback of Mr. Mean Makara, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Ms. Srey Theavy, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Mrs. Vong Pisey, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

BTIC Promotional Video

View Video

BTIC Technical

View Video

គណនាជីវឧស្ម័ន