ធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃ សង្ខេប និងពិភាក្សាអំពីនិតិវិធី

 
ពេលព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ិន លីហួរ និង អង្គការ UNIDO បានធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃ សង្ខេប និងពិភាក្សាអំពីនិតិវិធី និងការគាំទ្រហរិញ្ញប្បទានរបស់គាំទ្រ ក្នុងដំណាក់ដំបូង ជូនម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក នៅក្នុងកំពង់ស្ពឺ ។