លោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល

 
ថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើល ប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័ន នៅក្នុងកសិដ្ឋាន M's pig នៅក្នុង ខេត្ត ព្រះ សី ហ នុ ។