ប្រវត្តិរូបរបស់បុគ្គលិក

ឡោ លីតួ
អ្នកសម្របសម្រួលBTIC
ព័ត៌មានបុគ្គល
ថេង ឌីណា 
អនុប្រធាន
ព័ត៌មានបុគ្គល
ឡាយ មករា
ជំនាញការថាមពល និងអគ្គិសនី
ព័ត៌មានបុគ្គល
ហ៊ិន លីហួរ
ជំនាញការថាមពល និងអគ្គិសនី
ព័ត៌មានបុគ្គល
មុិច សុខុម
ជំនាញការថាមពល និងអគ្គិសនី
ព័ត៌មានបុគ្គល
ដោក​ ច័ន្ទភក្តី
ជំនាញការវេបសាយ និងព័ត៌មាន
ព័ត៌មានបុគ្គល
យុត សុវណ្ណឌី
ជំនួយការការិយាល័យ និងព័ត៌មាន
ព័ត៌មានបុគ្គល
មាន ចន្ទ​មករា
ជំនួយការជីវឧស្ម័ន
ព័ត៌មានបុគ្គល