លោក ហ៊ិន លីហួរ និង អង្គការ UNIDO

ពេលព្រឹក ថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ិន លីហួរ និង អង្គការ UNIDO បានធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃសង្ខេបអំពីគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន និងពិភាក្សាអំពីនិតិវិធី និងការគាំទ្រហរិញ្ញប្បទានរបស់គាំទ្រ ក្នុងដំណាក់ដំបូងជូនម្ចាស់សហគ្រាសផលិតម៉្យៅដំឡូងមីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ។