ដំណើរការប្រព្ធ័ន្ធចម្រាះជីវឧស្ម័ន និងវាយតម្លៃ

 
ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះពិនិត្យមើលដំណើរ
ការប្រព្ធ័ន្ធចម្រាះជីវឧស្ម័ន និងវាយតម្លៃ ដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើង នៅកសិដ្ឋានចិញ្ខឹមជ្រូក M's pig នៅខេត្តព្រះសីហនុ ។