ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ

ថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក
ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើដំឡើងឧបករណ៍វាស់វែងលំហូរហ្គាស និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន នៅរោងចក្រកែច្នៃដំឡូងមីមួយកន្លែង នៅក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។អរគុណ ម្ចាស់រោងចក្រសម្រាប់
ស្វាមគន៍ យ៉ាងកក់ក្តៅ ។