អំពីBTIC

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ ព្រមទាំងផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស រាប់បញ្ចូលទាំងការបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង, វិនិយោគគិន,អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ,  ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មក្នុងស្រុក។  មជ្ឈមណ្ឌលនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍថាមពលជីវឧស្ម័នដែលជាប្រភពថាមពលស្អាតនៅតាមកសិដ្ឋានដើម្បីគាំទ្រអគ្គិសនីកម្មជនបទ ព្រមទាំងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ បច្ចុប្បន្នប្រភពថាមពលនេះនៅមិនទាន់មានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅឡើយទេ។


មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម (យូនីដូ) និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះគាំទ្រដោយគម្រោង  "កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈការលើកកម្ពស់ឡជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ" ដែលកំពុងអនុវត្តរួមគ្នាដោយ ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនិងអង្គការយូនីដូជាមួយនឹងការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីមូលនិធិបរិស្ថានពិភពលោក (GEF)។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានប្រកាសបើកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ហើយមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA)នៃប្រទេសកម្ពុជា។

 

BTICមានគោលបំណងរួមមាន៖

  • កសាងសមត្ថភាពខាងបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិ
  • ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ
  • បង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជីវឧស្ម័ននានា និងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់


ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម៖ 

  • ចក្ខុវិស័យ៖ ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវឧស្ម័នខ្នាតធំប្រកបដោយចីរភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
  • បេសកកម្ម៖ ផ្តល់ចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផ្នែកជីវឧស្ម័ន និងវិស័យពាក់ព័ន្ធរួមមានគោលនយោបាយ, ការកសាងសមត្ថភាព  និងការបណ្តុះបណ្តាលផ្អែកតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន, សេវាប្រឹក្សាយោបល់ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏។  BTICខិតខំកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់, ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់កសិកម្មដើម្បីការពារសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថាន។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូជាតិនិងអន្ដរជាតិ ដើម្បីជម្រុញដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រសើរបំផុតដែលអាចរកបាន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអោយកាន់តែទូលំទូលាយ។