ទំនាក់ទំនង


  មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ​​​រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ២៦៩៦

  (855) 089 525 069 (Mobitel-Khmer)/ (855) 096 357 8943 (Smart Mobil-Khmer)

  btic@rua.edu.kh or via homepage address: http://btic.rua.edu.kh/