ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស័្មន

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន នៅកសិដ្ឋានចិញ្ខឹមជ្រូកមួយ កន្លែង នៅស្រុកចំការលើ
ខេត្តកំពង់ចាម ។ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារក៏បានទៅពិនិត្យ និងវាស់វែងតម្រូវការថាមពល នៅក្នុងកសិដ្ឋានផងដែរ ។