ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

ព័ត៌មាន/ព្រឹតិ្តការណ៍

...

  BTIC និងសហការរី បានទទួល ទស្សនកិច្ចសិក្សា ពីនិស្សិតវិស្វកម្មបរិស្ថាន

...

  (BTIC)បានចុះបេសសកម្ម ទៅកាន់រោងចក្រកែច្នៃស្វាយ KFP

...

  BTIC បានចុះបេសសកម្មទៅកាន់រោងចក្រកែច្នៃស្វាយ KFP ដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យឡពិសោធន៍ និងគុណភាពជីវឧស្ម័​ន

...

  សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច និងទទួលស្វាគមន៍ គណៈប្រតិភូ

...

  និស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់ BTIC បានទទួលសិស្សវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កណ្តៀង ខេត្តពោធ៍សាត់ និងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ១ មិថុនា ខេត្តតាកែវ

...

  BTIC បានចុះបេសសកម្មទៅកាន់រោងចក្រកែច្នៃស្វាយ គីរីរម្យ ហ៊្វូដប្រដាក់សិន

សកម្មភាពថ្មីៗ

...

  ទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ​ស្តីពី​ការរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័ន

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ

...

  លោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល

...

  លោក ហ៊ិន លីហួរ និង អង្គការ UNIDO

...

  ធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃ សង្ខេប និងពិភាក្សាអំពីនិតិវិធី

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ

...

  ដំណើរការប្រព្ធ័ន្ធចម្រាះជីវឧស្ម័ន និងវាយតម្លៃ

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស័្មន

វីឌីអូ

កម្ពុជាកំពុងជម្រុញការប្រើប្រាស់ជីវឧស្ម័នដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

View Video

Feedback of Mr. Mean Makara, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Ms. Srey Theavy, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Mrs. Vong Pisey, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

BTIC Promotional Video

View Video

BTIC Technical

View Video

Webinar 1 Introductory to commercial biogas technology

View Video

Webinar 2 the criteria for the development of model animal farms

View Video

Webinar 3 Good O&M practices of bio-digesters and biogas power facilities part 1

View Video

Webinar 4 Good O&M practices of bio-digesters and biogas power facilities part 2

View Video

គណនាជីវឧស្ម័ន