ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

ព័ត៌មាន/ព្រឹតិ្តការណ៍

...

  មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) បានចុះបេសសកម្មទៅ រោងចក្រម្យៅមីមួយកន្លែងនៅក្នុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

...

  មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) បានរៀបចំសិក្ខាសាលា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពី

...

  នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពី

...

  ទិដ្ឋភាពសង្គម និងច្បាប់នៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងជីវឧស្ម័ននៅកម្ពុជា

...

  ទិដ្ឋភាព សង្គម និងច្បាប់លើការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងជីវឧស្ម័នខ្នាតធំនៅកម្ពុជា

...

  ប្រព័ន្ធថាមពលជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ

សកម្មភាពថ្មីៗ

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន នៅកសិដ្ឋានចិញ្ខឹមជ្រូក

...

  លោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើល ប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័ន នៅក្នុងកសិដ្ឋាន M's pig នៅក្នុង

...

  លោក ហ៊ិន លីហួរ និង អង្គការ UNIDO បានធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃសង្ខេបអំពីគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន

...

  ធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃ សង្ខេប និងពិភាក្សាអំពីនិតិវិធី

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើដំឡើងឧបករណ៍វាស់វែងលំហូរហ្គាស និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន

...

  ដំណើរការប្រព្ធ័ន្ធចម្រាះជីវឧស្ម័ន និងវាយតម្លៃ ដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើង នៅកសិដ្ឋានចិញ្ខឹមជ្រូក M's pig នៅខេត្តព្រះសីហនុ

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន

...

  ថ្ងៃទី ១០ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ិន លីហួរ បានចុះទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក

វីឌីអូ

កម្ពុជាកំពុងជម្រុញការប្រើប្រាស់ជីវឧស្ម័នដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

View Video

Feedback of Mr. Mean Makara, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Ms. Srey Theavy, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Mrs. Vong Pisey, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

BTIC Promotional Video

View Video

គណនាជីវឧស្ម័ន