ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

ព័ត៌មាន/ព្រឹតិ្តការណ៍

...

  ការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ សារណាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

...

  BTICទទួលបានប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នខ្នាតតូចដំបូងដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវជីវឧស្ម័ន

...

  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី2ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ

...

  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី2ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ

...

  ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំនិងពិធីប្រគល់បរិក្ខាបច្ចេកទេសដល់ BTIC

...

  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី១ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ

សកម្មភាពថ្មីៗ

...

  សមាជិកBTICទទួលការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការសិក្សាសម្ធិលទ្ធភាពលើជម្រើសនានាក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវឧស្ម័ន

...

  សមាជិកពីររូបរបស់BTICបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល១០ ថ្ងៃស្តីពីជីវឧស្ម័ននិងសារាចរកសិកម្មសម្រាប់បណ្តាប្រទេសអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិន

...

  BTIC បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើ EPCM (វិស្វកម្មការផ្គត់ផ្គង់និងការគ្រប់គ្រងសំណង់) សម្រាប់ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នពីអ្នកជំនាញអាល្លឺម៉ង់

...

  BTIC បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ថាមពល (ERDI) ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃ

វីឌីអូ

កម្ពុជាកំពុងជម្រុញការប្រើប្រាស់ជីវឧស្ម័នដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

View Video

Feedback of Mr. Mean Makara, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Ms. Srey Theavy, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Mrs. Vong Pisey, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video