និស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់ BTIC បានទទួលសិស្សវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កណ្តៀង ខេត្តពោធ៍សាត់ និងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ១ មិថុនា ខេត្តតាកែវ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
ក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់ BTIC បានទទួលសិស្សវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កណ្តៀង ខេត្តពោធ៍សាត់ និងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ១ មិថុនា ខេត្តតាកែវ ដើម្បីមកទស្សនកិច្ច នៅស្ថានីយពិសោធន៍ជីវឧស្ម័ន ដែលមានទីតាំង នៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA)។
 
 
 

ភ្ជាប់