ប្រវត្តិរូបរបស់បុគ្គលិក

មាន ចន្ទ​មករា
ជំនួយការជីវឧស្ម័ន

កំរិតការសិក្សា

to be updated.

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ទូរសព្ទ៖ (855) 17488 801

អ៊ីម៉ែល៖ btic@rua.edu.kh

អាស័យដ្ឋាន៖ មជ្ឍមណ្ឌលបចេ្ចកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ២៦៩៦

~~Telephone: (855) 17488 801

Email: btic@rua.edu.kh

Address: Biogas Technology and Information Center (BTIC), Royal University of Agriculture, Phnom Penh, Cambodia, P.O.Box: 2696.


ប្រវត្តិរូបលំអិត :

to be updated.