ប្រវត្តិរូបរបស់បុគ្គលិក

ហ៊ិន លីហួរ
ជំនាញការថាមពល និងអគ្គិសនី

កំរិតការសិក្សា

to be updated.

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ទូរសព្ទ៖ (855) 23 219 829 / ទូរសារ:(855) 23 219 753 690

អ៊ីម៉ែល៖ info@btic-rua.org

អាស័យដ្ឋាន៖ មជ្ឍមណ្ឌលបចេ្ចកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ២៦៩៦


ប្រវត្តិរូបលំអិត :

to be updated.