ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

...

ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនបូមទឺកកែច្នែពីសាំងឲ្យដំណើរការដោយជីវឧស័្មន

PERFORMANCE TESTING OF WATER PUMPING MACHINE CONVERTED FROM GASOLINE TO BIOGAS

ភ្ជាប់

User who viewed this item also viewed


ឥទ្ឋិពលនៃការប្រើប្រាស់កាកឡជីវឧ…
ប្រៀបធៀបវិធីសាស្រ្តចម្រោះឧស័្ម…
វាយតម្លៃសក្តានុពលលាមកជ្រូកក្នុ…
ឥទ្ឋិពលនៃវត្ថុធាតុដើមនៃការផលិត…
ការកាត់បន្ថយ SALMONELLA SPP. ន…