ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

...

វាយតម្លៃសក្តានុពលលាមកជ្រូកក្នុងការផលិតអគ្គិសនីសម្រាប់កសិដ្ឋានជ្រូក ក្នុងស្រុកគៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល​ និង ស្រុក ឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ASSESSMENT THE POTENTIAL OF PIG MANURE IN ELECTRICITY GENERATION FOR PIG COMMERCIAL FARMS IN KEAN SVAY DISTRICT, KANDAL PROVINCE AND ODDONG DISTRICT, KOMPONG SPEU PROVINCE

 

ភ្ជាប់

User who viewed this item also viewed


ឥទ្ឋិពលនៃការប្រើប្រាស់កាកឡជីវឧ…
ប្រៀបធៀបវិធីសាស្រ្តចម្រោះឧស័្ម…
ឥទ្ឋិពលនៃវត្ថុធាតុដើមនៃការផលិត…
ការកាត់បន្ថយ SALMONELLA SPP. ន…
ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនបូម…