ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

...

ប្រៀបធៀបវិធីសាស្រ្តចម្រោះឧស័្មនអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលផួរ២ប្រភេទសម្រាប់ផលិតកម្មជីវឧស័្មន នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

COMPARISON OF TWO DESULFURIZING METHODS FOR BIOGAS PRODUCTION AT ROYAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

ភ្ជាប់

User who viewed this item also viewed


ឥទ្ឋិពលនៃការប្រើប្រាស់កាកឡជីវឧ…
វាយតម្លៃសក្តានុពលលាមកជ្រូកក្នុ…
ឥទ្ឋិពលនៃវត្ថុធាតុដើមនៃការផលិត…
ការកាត់បន្ថយ SALMONELLA SPP. ន…
ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនបូម…