វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី២ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ

ទាញយកឯកសារទាក់ទងនឹងវគ្គទី២នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបចេ្ចកវិទ្យាខ្នាតធំពីនេះ៖​ https://drive.google.com/drive/folders/1VdOHQsj5xN2Ru9tN14NDfETvXWUQG0Iv?usp=sharing​