ទំនាក់ទំនង

BTICនឹងបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជីវឧស្ម័ននានា អ្នកស្រាវជ្រាវ ម្ចាស់គម្រោង និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ននៅក្នងតំបន់ដើម្បីលើកកំពស់ការប្រើប្រាស់ថាមពលជីវឧស្ម័ន