ផ្តល់សេវាស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

BTICមានផ្តល់សេវាដូចជា៖

 

• ធ្វើការស្រាវជ្រាវ​និង​អភិវឌ្ឍន៏​ទាក់ទង​នឹង​ផលិតកម្ម​ជីវឧស្ម័ន​ដូចជា​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​បញ្ហា​ប្រឈម​ទាក់ទង​នឹងដំណើរការ​និងថែទាំដែល​ឧស្សាហ៍​ជួបប្រទះហើយ​ផ្តល់ដំណោះ​ស្រាយ​អោយ​កសិដ្ឋាន។

 

•  ចងក្រងនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងទិន្នន័យមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នដែលមានស្រាប់, កសិដ្ឋានខ្នាតធំ,

 

•  អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័ន, អ្នកបច្ចេកទេស, ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មមានឯកទេសខាងជីវឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់។