ថ្ងៃទី ១០ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC

ពេលព្រឹក ថ្ងៃទី ១០ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ិន លីហួរ បានចុះទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយដែលមានទីតាំង នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញ របាយការណ៍វាយតម្លៃសង្ខេបអំពីគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័ន និង ពិភាក្សា អំពីនិតិវិធីនិងការគាំទ្រហរិញ្ញប្បទានរបស់គាំទ្រក្នុងដំណាក់ដំបូង ជាមួយអង្គការ UNIDO តាមរយៈកម្មវិធី Zoom