សមាជិកពីររូបរបស់BTICបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល១០ ថ្ងៃស្តីពីជីវឧស្ម័ននិងសារាចរកសិកម្មសម្រាប់បណ្តាប្រទេសអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិន

សមាជិក​ពីរ​រូប​របស់​BTIC​គឺ​លោក​ឡោ​លី​តួ​និង​លោក​ហ៊ីន​លីហួរ​បាន​ចូល​រួម​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​រយៈ​ពេល​១០​ ថ្ងៃ​ស្តី​ពី​ជីវឧស្ម័ន​និង​សារាចរ​កសិកម្ម​សម្រាប់​បណ្តា​ប្រទេស​អាស៊ី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​១២​-​២៥​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​២០១៧។

 

ទស្សនា​ប្រព័ន្ធ​ជីវឧស្ម័ន​នៅ​ភូមិ

 

 

ទស្សនា​រោង​ចក្រ​កែ​ច្នៃ​ជីវឧស្ម័ន​ដែល​កំពុង​សាង​សង់

 

 

លីហួរ​​កំពុងជ្រើសរើស methanogen colony