មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានវិទ្យាខ្នាតធំ (BTIC) សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព រក្សាគម្លាតសង្គម អនាម័យ និងជៀសអោយឆ្ងាយពីជម្ងឺកូវីដ១៩

អបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពីណៃជាតិខ្មែរ ! មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានវិទ្យាខ្នាតធំ (BTIC) សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព រក្សាគម្លាតសង្គម អនាម័យ និងជៀសអោយឆ្ងាយពីជម្ងឺកូវីដ១៩ ។ សូមចូលរួមគោរពវិធានការរាជរដ្ឋាភិបាល គឺ ៣ កុំ ,៣ ការពារ!

ភ្ជាប់