ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា-០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២១ មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC)

ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា-០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២១
មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) បានចុះបេសសកម្មទៅ
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក M's pig ១ និងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក M's pig ២ នៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីជួយជួសជុល ឧបករណ៍វាស់វែងលំហូរហ្គាស អោយដំណើរការឡើងវិញ និង ចុះពិនិត្យមើលដំណើរការប្រព័ន្ធចម្រោះថ្មីដែលទើបនឹងដំឡើងរួច និងដំណើរការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនភ្លើង ។ជាលទ្ធផលបឋម ប្រព័ន្ធចម្រោះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងដកយកសារធាតុ H2S ពី 2០០០ ppm ចុះមកត្រឹម 17 ppm ។
------------------------------------------------
 

ភ្ជាប់