មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC)

ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) បានចុះបេសសកម្មទៅ រោងចក្រម្យៅមីមួយកន្លែងនៅក្នុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីសហការតំឡើងនាឡិកាវាស់វែងលំហូរ ជីវឧស្ម័ន និងពិនិត្យមើល ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នដែលបានតំឡើងរួចក្រោមគម្រោងគាំទ្ររបស់
អង្គការយូនីដូ និងការធ្វើតេស្តបឋមលើប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នទាំងមូល។
 
 
 
 

ភ្ជាប់