នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពី "ជម្រុញការប្រើប្រាស់ឡជីវឧស្ម័នខ្នាតធំនៅកម្ពុជា៖គោលនយោបាយ និង កាលានុវត្តភាពផ្នែកហិរញ្ញប្បទាន" តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបជាង ៤០ នាក់ មកពីបណ្តា ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល, អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ,ធានាគារ,អ្នកស្រាវជ្រាវ, កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ,សមាគមន៍អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកកម្ពុជា និងវិស័យឯកជន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ បានចែករំលែកនូវការយល់ដឹងស្តីពី បច្ចេកវិទ្យា និង ការប្រើប្រាស់ថាមពលជីវឧស្ម័ន និង ការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងលើឥណទានបូន និងកាលានុវត្តហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុ សម្រាប់គម្រោងជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ។

  

  

 

 


ភ្ជាប់