ទិដ្ឋភាព សង្គម និងច្បាប់លើការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងជីវឧស្ម័នខ្នាតធំនៅកម្ពុជា

 
មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពី "ទិដ្ឋភាព សង្គម និងច្បាប់លើការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងជីវឧស្ម័នខ្នាតធំនៅកម្ពុជា " នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខនេះ តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom និង ផ្សាយផ្ទាល់តាម ទំព័រហ្វេសបុក របស់មជ្ឈមណ្ឌលដោយផ្ទាល់។ ប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍ អាចទាក់ទងសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមខិត្តប័ណ្ណ ខាងក្រោមនេះឬអាចចុះឈ្មោះតាមតំណភ្ជាប់ ខាងក្រោម ៖
តំណភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Zoom:

ភ្ជាប់