ប្រព័ន្ធថាមពលជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ

ថ្ងៃនេះ មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) សូមនាំអារម្មណ៍ អស់លោក លោកស្រី មកស្វែងយល់ អំពី ប្រព័ន្ធថាមពលជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ ដោយមានជូនភ្ជាប់នូវ ខិត្តប័ណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖

អ្វីទៅជាប្រព័ន្ងថាមពលជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ? តើវាបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ដានអ្វីខ្លះ?

សូមមេត្តាស្វែងយល់បន្ថែមលើខិត្តប័ណ្ណនឹង។ សូមអរគុណ!

 


ភ្ជាប់