ថ្ងៃទិវាបរិស្ថានពិភពលោក

មជ្ឈមណ្ឌល BTIC គាំទ្រថាមពលបៃតង តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំតាមបណ្តាលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ និងរោងចក្រកែច្នៃកសិឧស្សាហកម្ម  នៅកម្ពុជា។ 


ភ្ជាប់