ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌល BTIC និងអង្គការយូនីដូ (UNIDO) បានចុះបេសសកម្មទៅកសិដ្ឋានមួយ កន្លែង

ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌល BTIC និងអង្គការយូនីដូ (UNIDO) បានចុះបេសសកម្មទៅកសិដ្ឋានមួយ កន្លែងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញគម្រោងវាយតម្លៃ សង្ខេបលើប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន និង ពិភាក្សា លើនិតិវិធីបន្ត។


ភ្ជាប់