ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) និងអង្គការយូនីដូ (UNIDO) បានចុះ ធ្វើការ សិក្សា និង វាយតម្លៃ

ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) និងអង្គការយូនីដូ (UNIDO) បានចុះ ធ្វើការ សិក្សា និង វាយតម្លៃ សក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ននៅ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកចំនួនពីរ ដែល មានទីតាំង នៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺតមតាមការស្នើសុំរបស់ដៃគូ ព្រមទាំង ពិភាក្សាការងារលើការសហការរៀបចំវគ្គ បណ្តុះ បណ្តាលរួមគ្នាជាមួយដៃនៅថ្ងៃខាងមុខ។
 


ភ្ជាប់