គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន

ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ិន លីហួរ និង អង្គការ UNIDO បាន ធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃសង្ខេប អំពីគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន និងពិភាក្សាអំពីនិតិវិធី និងការគាំទ្រហរិញ្ញប្បទានរបស់គាំទ្រ ក្នុងដំណាក់ដំបូង ជូនម្ចាស់កសិកដ្ឋា នចិញ្ចឹមជ្រូក មួយកន្លែង នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ។


ភ្ជាប់