ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC

ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក

ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន នៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោ មួយ កន្លែង នៅស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ ។ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារក៏បានទៅពិនិត្យ និងវាស់វែងតម្រូវការថាមពល និងអគ្គិសនីផងដែរ។


ភ្ជាប់