ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេស

ថ្ងៃទី០៣-០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើល ប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័ន និង ម៉ាស៊ីនភ្លើង នៅក្នុងកសិដ្ឋាន M's pig នៅក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ។

 

 


ភ្ជាប់