ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ិន លីហួរ និងអង្គការ UNIDO បានធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃសង្ខេបអំពីគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ិន លីហួរ និងអង្គការ UNIDO បានធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃសង្ខេបអំពីគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន និង ពិភាក្សា អំពី និតិវិធី និងការគាំទ្រហរិញ្ញប្បទានរបស់គាំទ្រក្នុងៗដំណាក់ដំបូង ជាមួយ ម្ចាស់ កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមជ្រូក មួយកន្លែងដែលមានទីតាំង ខេត្តកំពង់ចាម។


ភ្ជាប់