ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន នៅកសិដ្ឋានចិញ្ខឹមជ្រូកនិងមាន់

ថ្ងៃទី០4 ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក

ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន នៅកសិដ្ឋានចិញ្ខឹមជ្រូកនិងមាន់ កន្លែង នៅស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ។ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារក៏បានទៅពិនិត្យ និងវាស់វែងតម្រូវការថាមពល និងអគ្គិសនី នៅក្នុងកសិដ្ឋានផងដែរ ។ ជាចុងក្រោយ អរគុណ ម្ចាស់កសិដ្ឋាន ដែលបាន

ស្វាមគន៍ យ៉ាងកក់ក្តៅ ។


ភ្ជាប់