ចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន តាម កសិដ្ឋានចិញ្ខឹមជ្រូក

ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ និង ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព និងសក្តានុពលផលិតជីវឧស្ម័ន តាម កសិដ្ឋានចិញ្ខឹមជ្រូកចំនួន ០២ កន្លែង នៅស្រុកត្រែងត្រយឹង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារក៏បានទៅពិនិត្យមើលសំណង់ឡដែលក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាដៃគូរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកំពង់ដំណើរសាងសង់ ហើយមជ្ឈមណ្ឌលនឹងគ្រងសុំធ្វើតេស្តនិងពិនិត្យឧបករណ៍វាស់លំហូរជីវឧស្ម័ននៅកសិដ្ឋាននេះផងដែរ។
------------------------------------------------

https://www.facebook.com/BTIC.Cambodia/


ភ្ជាប់