សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេស BTIC ចុះអង្កេតវាស់វែងគុណភាពជីវឧស្ម័ន នៃ ប្រព័ន្ធចំរោះជីវឧស្ម័ន និងពិនិត្យដំណើរការ ម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅកសិដ្ឋា M’s pig

សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេស BTIC  ចុះអង្កេតវាស់វែងគុណភាពជីវឧស្ម័ន នៃ

ប្រព័ន្ធចំរោះជីវឧស្ម័ន និងពិនិត្យដំណើរការ ម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅកសិដ្ឋា M’s pig


ភ្ជាប់