ព្រឹ តិ្តបត្រ័ ព័ត៌មាន លេ ខ៣របស់គម្រោងឡជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ