វិទ្យា​ស្ថាន​ជីវ​ឧស្ម័ន​នៃ​ក្រសួង​កសិកម្ម​របស់​ប្រទេស​ចិន (BIOMA)​បាន​ធ្វើ​ទស្សន​កិច្ច​សិក្សា​មក​កាន់ BTIC

ថ្ងៃទី ១៤-១៧ ខែមករាឆ្នាំ​២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ - វិទ្យាស្ថាន​ជីវឧស្ម័ន​នៃក្រសួងកសិកម្ម​របស់​ប្រទេស​ចិន (BIOMA)បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​មក​កាន់​មជ្ឈមណ្ឌល​បច្ចេកវិទ្យា​និង​ព័ត៌មាន​ជីវឧស្ម័ន​ខ្នាតធំ (BTIC) ដើម្បី​សិក្សា​ពី​តម្រូវការ​របស់ BTIC និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​សំខាន់ៗ​ក្នុងគោល​បំណង​បង្កើត​អោយ​មាន​សហប្រតិបត្តិការ​​ដ៏​យូរអង្វែង ក្នុង​ការ​កសាង​សមត្ថភាព​និង​ការគាំទ្រ​ដល់ BTIC ។ ដោយ​យល់​ឃើញ​ពី​សារ​សំខាន់​នៃ​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​នេះ ភាគី​ទាំង​ពីរ​បាន​នឹង​កំពុង​ធ្វើរការ​ពិភាក្សា​លើ​ការបង្កើត​អនុស្សា​រណៈយោគ​យល់គ្នា (MoU)ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ដ៏​យូរ​អង្វែង ។

 

 

 


ភ្ជាប់