ការថែនាំ និងកែលំអបរិវេណ ស្ថានីយពិសោធន៍ឡ ខ្នាតតូច របស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC

ការថែនាំ និងកែលំអបរិវេណ ស្ថានីយពិសោធន៍ឡ ខ្នាតតូច របស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ត្រូវធ្វើ ជាប្រចាំ និង ជាប់ជានិច្ច ដើម្បី រៀបចំពិសោធន៍ លើប្រធានបទថ្មី ៗ ជាមួយនិស្សិត ហាត់ការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល។

 


ភ្ជាប់