មជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹង តំណាងក្រុមហ៊ុន South Pole ប្រចាំទីក្រុង Jarkarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ
មជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹង តំណាងក្រុមហ៊ុន South Pole ប្រចាំទីក្រុង Jarkarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ពិភាក្សាអំពីគម្រោង ឥណនទានកាបូន ផ្អែកតាម យន្តការអភិវឌ្ឍន៍ស្អាត (CDM) តាមរយៈការលក់អញ្ញាប័ណ្ឌកាត់បន្ថយ ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHG emission).
 
 
 
 
 

ភ្ជាប់