ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

...

ការកាត់បន្ថយ SALMONELLA SPP. និង ESCHERICHIA COLI ក្នុងកាកសំនល់ឡជីវឧស័្មនដែលបន្ថែមនូវ INDIGENOUS MICROORGANISMS

SALMONELLA SPP. AND ESCHERICHIA COLI REDUCTION IN SLURRY BY THE ADDING OF INDIGENOUS MICROORGANISMS

ភ្ជាប់

User who viewed this item also viewed


ឥទ្ឋិពលនៃការប្រើប្រាស់កាកឡជីវឧ…
ប្រៀបធៀបវិធីសាស្រ្តចម្រោះឧស័្ម…
វាយតម្លៃសក្តានុពលលាមកជ្រូកក្នុ…
ឥទ្ឋិពលនៃវត្ថុធាតុដើមនៃការផលិត…
ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនបូម…