ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

...

ឥទ្ឋិពលនៃវត្ថុធាតុដើមនៃការផលិតឧស័្មនមេតាន CH4 ក្នុងលក្ខខណ្ឌឡជីវឧស្ម័ននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

EFFECTS OF RAW MATERIAL ON METHANE PRODUCTION IN BIOGAS DIGESTER AT ROYAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

 

ភ្ជាប់

User who viewed this item also viewed


ឥទ្ឋិពលនៃការប្រើប្រាស់កាកឡជីវឧ…
ប្រៀបធៀបវិធីសាស្រ្តចម្រោះឧស័្ម…
វាយតម្លៃសក្តានុពលលាមកជ្រូកក្នុ…
ការកាត់បន្ថយ SALMONELLA SPP. ន…
ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនបូម…