ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

...

ឥទ្ឋិពលនៃការប្រើប្រាស់កាកឡជីវឧស័្មន និងជីវខ្យូងអង្កាមទៅលើទិន្នផលដំណាំប៉េងប៉ោះក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ទះសំណាញ់

EFFECT OF BIO-SLURRY AND RICE HUSK BIOCHAR APPLICATION ON TOMATO PRODUCTION YIELD IN NET-HOUSE

ភ្ជាប់

User who viewed this item also viewed


ប្រៀបធៀបវិធីសាស្រ្តចម្រោះឧស័្ម…
វាយតម្លៃសក្តានុពលលាមកជ្រូកក្នុ…
ឥទ្ឋិពលនៃវត្ថុធាតុដើមនៃការផលិត…
ការកាត់បន្ថយ SALMONELLA SPP. ន…
ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនបូម…