ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់

BTICមានផ្តល់សេវាដូចជា៖

 

•  ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីបង្កើតសំណើរគម្រោងដែលឆ្លើយតបតម្រូវការកម្ចីពីធនាគារ និងការទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

 

•  ផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការវាយតម្លៃគម្រោងជីវឧស្ម័ន

 

•  ការសិក្សាលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នដោយពិនិត្យលើផ្នែកបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

 

•  ព្រមទាំងការវាយតម្លៃលើបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ដើម្បីកែលម្អដំណើរការរបស់វា