ស្តីពី

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំនៅកម្ពុជា (BTIC) នឹងរៀបចំ សិក្ខាសាលាអនឡាញ ស្តីពី "លក្ខន្តិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ គម្រូកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមានប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន ជាដំណោះស្រាយក្នុង ការគ្រប់គ្រង កាកសំណល់" ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom។ សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណង គឺ ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងអំពីបទដ្ឋាន និងលក្ខខណ្ឌនានាក្នុងការបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងស្វែងយល់អំពីបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់តាមរយៈការដំឡើងប្រព័ន្ធ ជីវឧស្ម័ន។ ប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍ សូមចូលចុះឈ្មោះតាមដំណខាងក្រោម៖ https://forms.gle/FZuThXv7BDF6FmYU7 តំណដើម្បចូលសិក្ខាសាលាតាម Zoom meeting៖ https://us06web.zoom.us/j/82501158565...

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4YUom7KoLJ8&t=817s


ភ្ជាប់