មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) បានចុះបេសសកម្ម ទៅកាន់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក

ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ (BTIC) បានចុះបេសសកម្ម ទៅកាន់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក និងមាន់មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដើម្បីចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នដែលទើបនឹងតំឡើងនៅទីនោះក្រោមគម្រោងគាំទ្ររបស់អង្គការយូនីដូ។
 
 
 

ភ្ជាប់