ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័ន

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស BTIC បានចុះត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័ននៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូM's Pig ថ្ងៃទី ១២ - ១៣ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ ។ 

https://web.facebook.com/BTIC.Cambodia/photos/​

ភ្ជាប់